Markblomsten er en børnehave, der bygger på Rudolf Steiners pædagogiske principper

Vores hus ligger i det nordvestlige hjørne af Brabrand på kanten af det nyetablerede naturområde ved Skjoldhøj. Børnene (i gennemsnit 22) deltager i den daglige madlavning, de maler, synger, saver, hamrer og meget mere. To gange dagligt er børnene ude at lege: de graver kanaler, bygger huler, laver bål og klatrer i træer.

De pædagogiske principper

I det pædagogiske arbejde tages der sigte på både barnets legemlige/fysiske, sjælelige og åndelige udvikling selv om barnet i den første syvårsperiode primært er koncentreret om sin legemlige/fysiske udvikling.

For børnehavebarnet er der særligt tre forhold som er væsentlige:

Alt hvad der foregår i børnehaven, tager hensyn til denne centrale opfattelse af det lille barns væsen. Barnet er ikke en lille voksen. Det er anderledes organiseret. Vi arbejder ud fra, at barnet i denne alder handler først, derefter føler det noget derved, og til sidst tænker det evt. over hvad der skete.

For at imødekomme barnet som viljesvæsen, arbejdes der ud fra følgende hovedpunkter:
Barnet er først og fremmest et efterlignende væsen. Det gælder for tilegnelse af sproget, måden at gribe og begribe verden på. Barnet efterligner både det fysiske ( det, det ser og oplever omkring sig) og det sjæleligt-åndelige ( som det fornemmer i stemninger og holdninger).

Barnet fra 0- 7
Barnet lever sig ind i livet gennem efterligning af sine omgivelser. Og hvad det oplever her, præger sig for resten af livet ind i dets konstitution.

Det lille barn er som et stort sanseorgan, og det kan ikke værge sig mod de indtryk, der kommer det i møde. Barnets sanseorganisation må derfor stimuleres på en måde, der tager sigte på dets legemlige, sjælelige og åndelige udvikling.

Gennem oplevelser i naturen, de fire elementer, jord, vand, luft og ild, gennem omgang med naturægte materialer, en biodynamisk eller økologisk kost mv. tilstræbes det at give barnet så mange ægte og kvalitative sanseoplevelser som muligt.

Børnehaven har en fast daglig rytme, en fast ugerytme samt en fast årsrytme, som så vidt muligt forsøges overholdt. Det gør barnets hverdag genkendelig og det skaber tryghed for barnet.

I den daglige rytme tages hensyn til både indendørs og udendørs gøremål, samt vekslen mellem indåndende og udåndende aktiviteter. Med indåndende aktiviteter menes situationer som sangleg, eurytmi, tegning, maling og eventyr. Altså aktiviteter, hvor den voksne er den styrende og bibringer barnet en oplevelse, det kan tage til sig.

En udåndende aktivitet er en aktivitet som barnet selv styrer f.eks. fri leg inde og ude på legepladsen eller i skoven. I denne del forsøger den voksne at lade barnet udforske verden mest mulig på egne præmisser. Her ånder barnet ud – det er ude i omgivelserne.

Litteratur
Om Rudolf Steiner Pædagogik

Barnet før Skolealderen – Rudolf Steiner Pædagogik, red. Ellen Webb, Britta Musaeus og Majbritt Jensen, Sammenslutningen af Rudolf Steiner

Børnehaver i Danmark

Barnets opdragelse set udfra åndsvidenskabens synspunkt
af Rudolf Steiner, Antroposofisk Forlag

Børnetegningernes hemmeligheder
af Inger Brochmann, Forlaget Hernov

Fortæl folkeeventyr for dine børn
af Inger Brochmann, Forlaget Hernov

Opdragelse i den tidlige barndom
af Elisabeth M. Grunelius, Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver i Danmark


Om sange og fingerlege

Årets gang med leg og sang
af Inger Brochmann Laursen, Forlaget Hernov