Praktisk information

Er du interesseret i at høre mere om børnehaven eller indmelde dit barn, kan du ringe til børnehavens leder Trine på 40 27 64 68 og få en kort telefonisk samtale.

Indmeldelse foregår ved at sende en mail, efter den telefoniske samtale. Mailen skal indeholde:

  • Barnets fulde navn
  • Barnets fødselsdato (ikke cpr)
  • Hvornår I ønsker pladsen
  • Forældrenes navne
  • Mail og telefonnummer
  • Adresse

Udmeldelse

Ønsker I at melde jeres barn ud af Markblomsten, skal dette ske med 2 måneders varsel til d. 15. eller sidste dag i måneden.

Eksempel: melder du dit barn ud d. 4. april vil barnet tidligst være udmeldt af Markblomsten d. 15. juni.

Udmeldelse skal foretages skriftligt til Markblomsten med 2 måneders varsel og til den 1. i måneden.

Overflytning fra anden institution

Ved overflytning fra en anden institution. Til dette er der en måneds varsel til d. 15. eller sidste dag i måneden.

Pr. 1. august 2022 er prisen 3250 kr. for et barn fra det er fyldt 3 år. Indtil barnet er 3 år koster det 3750 kr. Begge priser er inkl. Kost.

Der gives søskenderabat samt tilskud efter gældende kommunale regler.

Dagligt kl. 07:30 – 16:30. Markblomsten er ferielukket mellem jul og nytår, ugen op til påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag.

Vi har ferielukket i juli måned. Ved behov for pasning i ferierne, aftale dette individuelt med den daglige leder.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os telefonisk. Du er også velkommen til at kontakte os via mail til: markblomsten@markblomsten.dk

Markblomstens adresse og kontaktinformation

Rudolf Steiner Børnehaven Markblomsten
Skjolshøjvej 15, 8381 Tilst
Tlf.: 40 27 64 68
mail: markblomsten@markblomsten.dk

Beskrivelse af børnehaven

Vi bor i det nordvestlige hjørne af Brabrand på kanten af Skjoldhøjkilen.
Vores hus er Nyopført efter en påsat brand i 2012 og på ca. 150 m2 og indeholder en stor kombineret garderobe og værksted. Kontor, Lager, vaskerum og personaletoilet.
Selve grupperummet er indrettet med køkkenniche, dukkekrog, eventyr/soverum og adgang til børnetoiletter samt en stor delvis overdækket terrasse der strækker sig i hele husets længde.
Vi forsøger at gøre rummene så hyggelige og hjemlige som muligt. Der er altid pyntet op efter årstiden, og med lys og friske blomster.
Vores udeareal er en dejlig naturhave med et stort areal til køkken-, og blomsterhave, sandkasse, bålplads, ”Bjerge” og masser af plads til at udfolde sig på. Rundt på arealet har børnene efterhånden selv formet de stier de bruger.

Markblomstens åbningstid

Børnehaven er åben fra 7.30 til 16.30

Børnetal

Børnehaven er normeret til 24 børn.
Vi ønsker at der er ca. 8 børn på hver af de tre årgange. Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling. Søskendebørn har fortrinsret.

Organisation 

Børnehaven er en selvejende privat institution. Børnehavens pædagogiske personale fastlægger læreplan og øvrige pædagogiske arbejdsopgaver. Personalet ansættes af bestyrelsen efter indstilling af det pædagogiske personale.
Vi får tilskud og er underlagt de regler der er fastlagt af Aarhus kommune.

Børnehavens leder er Trine Berg Agerbæk.

Stedfortræder er Kamille Johansson.

Tilsyn

Der føres tilsyn med børnehaven på samme vis som de kommunale børnehaver. Tilsynene er både anmeldte og uanmeldte.

Basistilsyn 2023

Tilsynsrapport efterår 2023

Bestyrelsen

Børnehaven har forældrebestyrelse.
Bestyrelsen varetager den overordnede økonomiske styring og ledelsesopgaver. Der skal være deltagelse fra bestyrelsen til tilsynsmøderne med Aarhus kommune.  Der afholdes årsmøde 1 gang hvert år inden udgangen af august, hvor der er valg til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. kasserer, meldelmmer og suppleanter.

Forældresamarbejde i Markblomsten 

Forældresamarbejdet i Markblomsten har højeste prioritet, da vi anser det som en forudsætning for, at vi som institution kan lykkes med at skabe de bedste børnehaveår, hvor børns udvikling, trivsel og læring på tværs af ude- og hjemmemiljø er i centrum. 

Vælger man som familie at optage et samarbejde med Markblomsten, vælger man Rudolf Steiners pædagogik til. 

Et stærkt kvalitativt samarbejde mellem dagtilbud og forældre forudsætter tillid og gensidig tryghed til såvel stedets pædagogiske praksis som til, hvordan og hvornår der kommunikeres omkring barnets udvikling, trivsel og læring. I Markblomsten er forældrene vores vigtigste samarbejdspartnere omkring både børn og børnegrupper, og det har afgørende betydning at dette samarbejde fungerer for såvel det pædagogiske personale som for de indmeldte familier. Såfremt dialogen og den gensidige forståelse opleves konfliktfyldt følges følgende procedure: 

  • Børnehavens ledelse indkalder til en samtale. Mødet vil resultere i en handleplan for det fremadrettede samarbejde.
  • Såfremt handleplanen og det forudgående møde mod forventning ikke resulterer i reetablering af et funktionelt samarbejde, kan børnehavens ledelse vælge at opsige samarbejdet med et givent forældrepar. Dette sker såfremt det vurderes at samarbejdsvanskeligheder influerer barnets eller de øvrige børns trivsel i børnehaven. 

Opsigelse grundet samarbejdsvanskeligheder 

Opsigelsen vil forløbe ved både skriftlig og mundtlig varsel og kan ske med en måneds varsel til d. 15. eller sidste dag i måneden. Udmeldelsen foretages da administrativt af Markblomstens ledelse.