Praktisk information

Foregår efter direkte henvendelse til børnehaven, da Markblomsten er en privat, såkaldt §11-institution, hvilket betyder, at den er kommunalt tilskudsberettiget. Ring og få tid til en indmeldelsessamtale på tlf. 40 27 64 68. Udmeldelse skal foretages skriftligt til Markblomsten med 2 måneders varsel og til den 1. i måneden.

Pr. 1. august 2022 er prisen 3250 kr. for et barn fra det er fyldt 3 år. Indtil barnet er 3 år koster det 3750 kr. Begge priser er inkl. Kost.

Der gives søskenderabat efter gældende kommunale regler.

Dagligt kl. 07:30 – 16:30. Markblomsten er ferielukket mellem jul og nytår, ugen op til påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

Vi prioriterer at holde ferielukket i juli måned, men der vil dog altid være mulighed for, at barnet kan passes i Sydskolens børnehave.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os telefonisk. Det er lettest at få fat på os mellem kl. 10.30 – 12. Du er også velkommen til at kontakte os via mail til: markblomsten@markblomsten.dk

Markblomstens adresse og kontaktinformation
Rudolf Steiner Børnehaven Markblomsten
Skjolshøjvej 15, 8381 Tilst
Tlf.: 40 27 64 68 bedst mellem 7.30 – 8.45 og 9.45– 10.30
mail: markblomsten@markblomsten.dk

Beskrivelse af børnehaven
Vi bor i det nordvestlige hjørne af Brabrand på kanten af Skjoldhøjkilen.
Vores hus er Nyopført efter en påsat brand i 2012 og på ca. 150 m2 og indeholder en stor kombineret garderobe og værksted. Kontor, Lager, vaskerum og personaletoilet.
Selve grupperummet er indrettet med køkkenniche, dukkekrog, eventyr/soverum og adgang til børnetoiletter samt en stor delvis overdækket terrasse der strækker sig i hele husets længde.
Vi forsøger at gøre rummene så hyggelige og hjemlige som muligt. Der er altid pyntet op efter årstiden, og med lys og friske blomster.
Vores udeareal er en dejlig naturhave med et stort areal til køkken-, og blomsterhave, sandkasse, bålplads, ”Bjerge” og masser af plads til at udfolde sig på. Rundt på arealet har børnene efterhånden selv formet de stier de bruger.

Markblomstens åbningstid og ferieplan
Åbningstid:
Børnehaven er åben fra 7.30 til 16.30
Ferieplan:
Med hensyn til lukke dage og overholdelse af pasningsgarantien beder vi forældrene tage hensyn til børnehavens rytme. Det vil med fører en betydelig udgift og brud på vores rytmer for børnehaven børn hvis vi ikke mere kan opretholde de nuværende lukkedage som vi har indtil nu. det vil kræve yderlige vikartimer, hvis ikke personalet kan afvikle ferie samtidig.
Børnehaven er lukket:
Fra og med d. 23. december til og med d.1. januar.
Fra palmesøndag og til og med 2. påskedag.
Fredag efter Kristi himmelfart.
Grundlovsdag.
Juli måned.

Der henstilles til forældrene at alle børn holder sommerferie i juli måned således at vi kan afvikle ferie samlet.

Børnetal
Børnehaven har gennemsnitlig 21-22 børn.
Vi ønsker at der er 6-7 børn på hver af de tre årgange. Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling. Søskendebørn har fortrinsret.

Personale
I 2021 er der 5 pædagoger, nogle på fuldtid og nogle på deltid. Desuden er der med mellemrum praktikanter eller andre knyttet til børnehaven. Det tilstræbes at vi har faste vikarer tilknyttet.

Organisation og bestyrelse
Børnehaven er en selvejende privat institution. Børnehavens pædagogiske personale fastlægger læreplan og øvrige pædagogiske arbejdsopgaver. Personalet ansættes af bestyrelsen efter indstilling af det pædagogiske personale. Børnehaven har forældrebestyrelse.
Bestyrelsen varetager den overordnede økonomiske styring og ledelsesopgaver. Der skal være deltagelse fra bestyrelsen til tilsynsmøderne med Århus kommune
Der er valg til bestyrelsen hvert år i slutningen af august.
Vi får tilskud og er underlagt de regler og tilsyn der er fastlagt af Århus kommune.

Revideret skema til basistilsyn

Bestyrelsen
Rudolf Steiner børnehaven markblomsten er en selvejende institution der i det daglige ledes af bestyrelsen og det pædagogiske personale i samarbejde. For tiden er bestyrelsen udelukkende en forældrebestyrelse, men der arbejdes på at skaffe et medlem som har et mere indgående kendskab til antroposofi og pædagogikken bag.
Der afholdes årsmøde 1 gang hvert år inden udgangen af august.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Kasserer og suppleanter.
Der afholdes bestyrelsesmøde hvert kvartal, eller efter behov, samt når bestyrelsesformanden, to bestyrelsesmedlemmer eller to pædagogiske medarbejdere kræver det.

Principper for udmeldelse og forældresamarbejde i Markblomsten 

Udmeldelse 

Ønsker I at melde jeres barn ud af Markblomsten, skal dette ske med 2 måneders varsel til d. 15. eller sidste dag i måneden. 

Eksempel: melder du dit barn ud d. 4. april vil barnet tidligst være udmeldt af Markblomsten d. 15. juni. 

Overflytning til anden institution 

Ved overflytning til en anden institution, skal I selv melde jeres barn ud. Til dette er der en måneds varsel til d. 15. eller sidste dag i måneden. 

Forældresamarbejde 

Forældresamarbejdet i Markblomsten har højeste prioritet, da vi anser det som en forudsætning for, at vi som institution kan lykkes med at skabe de bedste børnehaveår, hvor børns udvikling, trivsel og læring på tværs af ude- og hjemmemiljø er i centrum. 

Vælger man som familie at optage et samarbejde med Markblomsten, vælger man Rudolf Steiners pædagogik til. Antroposofien udgør hermed det bærende element for stedets børnesyn, rytmer, traditioner og for pædagogernes relationelle samvær med børnene. 

Et stærkt kvalitativt samarbejde mellem dagtilbud og forældre forudsætter tillid og gensidig tryghed til såvel stedets pædagogiske praksis som til, hvordan og hvornår der kommunikeres omkring barnets udvikling, trivsel og læring. I Markblomsten er forældrene vores vigtigste samarbejdspartnere omkring både børn og børnegrupper, og det har afgørende betydning at dette samarbejde fungerer for såvel det pædagogiske personale som for de indmeldte familier. Såfremt dialogen og den gensidige forståelse opleves konfliktfyldt følges følgende procedure: 

Opsigelse grundet samarbejdsvanskeligheder 

Opsigelsen vil forløbe ved både skriftlig og mundtlig varsel og kan ske med en måneds varsel til d. 15. eller sidste dag i måneden. Udmeldelsen foretages da administrativt af Markblomstens ledelse.